کتاب‌های صوتی با صدای نویسنده کتاب یا با خوانش گویندگان بر بستری از موسیقی آرام که دقایقی شنونده را به دنیای واژه‌ها می‌برد.