معرفی این کتاب آماده چاپ را با آوردن مقدمه های این کتاب شروع می کنیم.

در مقدمه این کتاب محمد حسن ارجمندی گفته است:

مقدمه‌ای بر مقدمه

  1. تشبیه یکی از متداول‌ترین بیان‌ها برای فهم و درک مفاهیم و دریافت آگاهی‌هاست.در تاثیرگذاری ژرف این شیوة بیانی همین بس که خداوند، آیات بسیاری را به این شیوة بیانی مزین فرموده و برای فهم بسیاری از آگاهی‌ها، از آن استفاده و بر تاثیرگذاری آن تاکید کرده است.
  2. آنچه در تشبیه اهمیت دارد، گذر از پوستة آن و رسیدن به مغز معناست و کسانی که درسطح تشبیه می‌مانند و خود را از رسیدن به گوهرِ نشسته در صدف تشبیه محروم می‌دارند، از این مفاهیم -آنچنان که باید- لذت نخواهند برد و قلة لطف آن را فتح نخواهند کرد.
  3. رایانه یکی از اعضای ثابت، ضروری و مفید کلبه‌های دهکدة جهانی است که برای سهولت، دقت و سرعت زندگی ساکنان این دهکده طراحی شده، لذا لازم است انسان امروزی با زبان این میهمان ارجمند و نحوة مواجهه با آن آشنا شود. در این کتاب که هدفش آموزش رایانه نیست، به طور ضمنی به آموزش آن پرداخته و از دریچه‌ای نو به رایانه نگریسته شده است.
  4. شایان ذکر است، آنچه پیرامون رایانه و دستورات آن در این کتاب گفته خواهد شد به هیچ وجه به معنای آن نیست که طراحان بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رایانه در جهان(به خصوص اعضای محترم شرکت مایکروسافت که بیشتر مطالب این کتاب در فضایxp Windowsمی‌گذرد) با عنایت به مفاهیم کمال‌جویانه به چنین طرح‌هایی دست یافته و آن را تولید کرده‌اند بلکه آنچه پیرامون رایانه و دستورات آن می‌خوانید، شبیه‌سازی کارکردهای رایانه‌ای با معانی کمال‌گرایانه است و ساخته و پرداختة ذهن نگارنده است.
  5. گاه پیش می‌آید که نگارنده – در دنیای بدون مرز تشبیه-یک موضوع را از پنجره‌‌های مختلف می‌نگرد و جامه‌هایی مختلف و رنگارنگ به قامت موضوع می‌دوزد و این همه برای رسیدن به معانی بلندی است که قصد شبیه‌سازی آنها را دارد.
  6. درخصوص حضرت پروردگار و تشبیهاتی که پیرامون حضرتش صورت می‌گیرد عذر قصور ادب دارم و بر این حقیقت اقرار و ایمان دارم که خداوند در حرف نمی‌گنجد و ورای اندیشة محدود آدمی‌ است و نمی‌توان حقیقت ذاتی او را درک کرد بنابراین انسان برای شناخت خداوند، ناگزیر از تشبیه است و این همان هنری است که خداوند از آن برای بیان مفاهیم معنوی در قرآن استفاده کرده است. لذا در خصوص تمام شبیه‌سازی‌های معنایی، از حضرتش امید عفو و رحمت دارم.

بعد از این بخش او به بیان مقدمه اصلی کتاب پرداخته و چنین گفته است:

مقدمه

۱- اگر کتابی پیرامون مذهب خویش بنویسیم،‌ چند صد میلیون نفر مخاطب خواهد داشت. اگر پیرامون دین خود بنویسیم،‌ حدود یک میلیارد مخاطب آن خواهند بود.اگر کتابی با موضوع دوستی با خدا بنویسیم،‌ تمام انسان‌ها، مخاطب آن خواهند بود و بالاخره اگر عاشقانه‌ای برای خدا بنویسیم، ‌تمام آفریده‌های هستی، مخاطب آن کتاب خواهند بود. پس کتابی برای تمام هستی می‌نویسم و باور دارم که خدا را همه جا می‌توان جستجو کرد؛ حتی در رایانه.»خدا‌ یعنی: ذات،‌ صفات، قوانین، آثار و بالاخره هر آنچه از کلک او بر صفحة هستی نقش بسته‌است.

۲- فارغ از تاریخچه، علل ایجاد و سیر تکوینی رایانه، انسان- به عنوان عضوی از هستی – ناخواسته از آفرینش الهام گرفته و از قوانین و ساختار آن در طراحی و ساخت رایانه بهره‌برده‌است. بنابراین شباهت‌های بسیاری بین هستی و رایانه وجود داردکه می‌توان از قوانین رایانه‌ای برای فهم و درک قوانین هستی و در راس آن خداوند بهره جست.

با این فرض که هستی مانند رایانه‌ای است که ساخت ونصب قطعات، نوشتن سیستم عامل، طراحی نرم‌افزاری و راه‌اندازی آن را خداوند انجام داده و قوانین خود را در آن حاکم ساخته ‌است، این دفتر را می‌گشاییم.

محمد حسن ارجمندی

شهریور ۹۲

Leave a Comment