در این مطلب برخی از تک بیت های این کتاب را که محمد حسن ارجمندی – همان طور  که در مقدمه کتاب آورده- طی دو سال و در مسیرهای رفت و برگشت به منزل و محل کار سروده است..شایان ذکر است هر بیت به لحاظ وزن و قافیه مستقل از بیت دیگر است و این گمان پیش نیاید ابیات زیر در قالب مثنوی و در پی هم است. پس هر بیت را در فضا و هوایی جداگانه بخوانید.

بخش 2: در بیان چرایی نیمه رها کردن حج

کی بماند نیمه، کار مردها؟

حج مگر در مکه کامل می‌ شود؟

———————————————————————————————–

نبض عالم تند شد، وقتی که حج ناکام ماند  

آن سیه‌روزی که می‌گفتند، دارد می‌رسد 

———————————————————————————————–

آن که ناکام است، حج است، نه فرزند علی

کعبه از دیداراو، محروم ماند و اشک ریخت

———————————————————————————————–

ابتدای عشقبازی مکه بود

جشن پایان، در منای کربلا

———————————————————————————————–

دانی که چرا پیرهن کعبه سیاه است؟

در ماتم آن حاجی رو کرده به شام است

———————————————————————————————–

روز فتح مکه آیا، می‌شدش باور رسول؟

حج خود نیمه گذارد، غنچة باغش حسین

———————————————————————————————–

روز را شب می‌شود نامید، در این فصل خون

مکه منزلگاه امن از فتنه‌ای ناامن شد

———————————————————————————————–

وه مشوش روزگاری گشت سال شصت و یک

مکه،شهر امن و آرامش، ندارد امنیت

 

یک نظر ارسال کنید